Vyberte výchozí měnu: CZK EUR Přihlásit se | Registrace

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a nákupní řád

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.Kanclshop.cz. nabízející k prodeji, sortiment kancelářských, prezentačních, reklamních, papírenských potřeb, produktů a jiných výrobků podobného charakteru. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, ONLINE TRADING s.r.o se sídlem Jedlová 495/6, Havířov-Šumbark, PSČ 736 01, IČ: 29387655, DIČ: CZ29387655, který prodává prostřednictvím internetového obchodu Kanclshop.cz a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy podle občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel (prodávající).

Prodávající / dodavatel – je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to právnická osoba, která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby

Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / nikoli spotřebitel – je fyzická, nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

III. Informace o smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

IV. Objednávka a ceny zboží

Ceny u zboží na webových stránkách www.kanclshop.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny. Internetový obchod www.kanclshop.cz si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.

Cena zboží na základě již uzavřené kupní smlouvy však nemůže být jednostranně změněna.

Objednávka se stává závaznou po jejím zadání do objednávkového systému, kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícím. V případě nemožnosti splnění již potvrzené objednávky ze strany prodávajícího (např. zboží se již nedodává, nevyrábí atd.), je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě je povinen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popř. mobilní telefon za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu bez zbytečného odkladu v nejkratším možném termínu.

Způsob objednání je v internetovém obchodě možný pouze naplněním virtuálního nákupního košíku, vyplněním povinných údajů a odesláním objednávky.

Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené prodávajícím jako povinné. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která mu byla sdělena ještě před odesláním závazné objednávky. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou včetně DPH. Kupující má na základě ustanovení § 53/7 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů. právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Dále v odstavci níže uvedeném jako Odstoupení od smlouvy.

V. Termín a způsob dodání zboží

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje – předá dopravci nejpozději následující pracovní den po obdržení objednávky. To platí v případě volby dopravy poštou na dobírku. V případě platby převodem je zboží odesláno nejpozději následující pracovní den po obdržení příslušné částky.

V případě, že objednané zboží není skladem, nebo ho nebude možné dopravci předat do třiceti pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání jiném, nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. Nepředá-li prodávající zboží do 30 pracovních dnů, má kupujících také právo od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

VI. Nevyzvednutí zásilky

Nevyzvednutí zásilky zaslané na dobírku

Při nevyzvednutí odeslané zásilky vzniká prodávajícímu nárok na úhradu dopravného (poštovného) ve skutečně uhrazené výši (dopravci, poště). Tento nárok vzniká i v případě, že objednávka přesahuje hodnotu splňující podmínky pro odeslání zdarma. Opakované odeslání zásilky je po dohodě možné pouze při platbě předem. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat náhradu s tím spojených nákladů.
K úhradě dopravného(poštovného) budete vyzváni e-mailem, s adresou uvedenou na objednávce. Na dopravné Vám bude vystavena faktura se splatností 14 dní. V případě neuhrazení této faktury do 14 dní budeme Vaši pohledávku řešit právní cestou. V tomto případě se náklady na vyřízení této pohledávky budou blížit 5000,- Kč.

Nevyzvednutí zásilky při platbě předem

V případě nevyzvednutí zásilky při platbě předem, bude zásilka uložena u nás po dobu 30 dní. Po této době bude znehodnocena bez nároku na náhradu. Zásilka může být na Vaši žádost znova zaslána. V tomto případě bude znova účtováno poštovné a balné.

VII. Převzetí zboží a platba

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

Kupující, který je spotřebitelem, není povinen provést prohlídku zboží při převzetí, jako kupující, který není spotřebitelem. Avšak v jeho vlastním zájmu je mu tato prohlídka doporučena, jelikož tak může předejít případným sporům při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. Své výhrady k dodanému zboží může uvést do přepravního dokladu. Spotřebitel může odmítnout převzít zboží, které je v rozporu s kupní smlouvou.

V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít!

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je nutno o této skutečnosti neprodleně informovat buď přepravce, a také naší společnosti na e-mail reklamace@kanclshop.cz.

Česká pošta – oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty

PPL – oznamte do 3 pracovních dnů na tel. 844 775 775

V případě, že kupující zvolí při převzetí jiný druh platby než je uveden v objednávce a tento způsob platby bude dražší než původně zvolený v objednávce a uvedený na faktuře (dobírka v hotovosti x dobírka s platbou platební kartou), bude po zjištění této skutečnosti prodávajícím, nejpozději však do 60-ti dní od provedení platby, provedeno doúčtování poplatku včetně nákladů na poštovné s tím spojených.

VIII. Záruka a reklamace

Prodávající poskytuje záruku na zboží v rozsahu 24 měsíců podle občanského zákoníku pro spotřebitele a v rozsahu 24 měsíců pro nespotřebitele.

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet záruční doba nová.

Zjistí-li kupující během záruční lhůty, že má zboží vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu zasláním e-mailu na adresu reklamace@kanclshop.cz a dále již předmět reklamace neužívat. Při uplatnění reklamace je nutno poslat na adresu společnosti

ONLINE TRADING s.r.o.
Jedlová 495/6
Havířov-Šumbark
736 01

spolu s reklamovaným zbožím i nabývací doklady vztahující se k reklamovanému zboží jako je doklad o koupi (účtenka nebo faktura / daňový doklad) a záruční list (pokud byl ke zboží dodán), dále připojit vyplněný a vytištěný Reklamační protokol, který je k dispozici ke stažení dole na této stránce. U všech dokladů zaslaných v rámci reklamace doporučujeme pořízení si kopií. Reklamované zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

Prodávající rozhodne o reklamaci v nejkratší možné lhůtě od podání reklamace a vyrozumí o tom kupujícího zasláním e-mailu na jím uvedenou adresu, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené obvyklým používáním, škody způsobené užíváním v rozporu s návodem k použití, živelnými pohromami, jinými vnějšími vlivy. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku kratší životnosti výrobku

Práva plynoucí z odpovědnosti za vady – záruční vady

Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy spotřebitel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký je způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 dní od jejího uplatnění.

IX. Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávána věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí zejména, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby a nepřesností v popisu výrobku a jeho zobrazení na stránkách www.kanclshop.cz. Tímto se nijak nezbavujeme povinnosti pravdivě informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků.

X. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti kalendářních dní od převzetí zboží, toto právo je podmíněno nákupem jako spotřebitel (nepodnikatel). Odstoupení od kupní smlouvy nás prosím kontaktujte nejlépe písemně nebo e-mailem, uveďte číslo faktury od dodaného zboží, datum nákupu zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14-ti kalendářních dní od převzetí zboží kupujícím/spotřebitelem.

Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu

ONLINE TRADING s.r.o.
Jedlová 495/6
Havířov-Šumbark
736 01

a to za následujících podmínek - zboží musí být ve vhodném, respektive v původním (pokud to jeho charakter nevylučuje) nepoškozeném obalu (za poškození se nepovažuje jeho znehodnocení způsobené běžným vybalením). Vhodným obalem se rozumí např. pevná krabice.

Zboží nesmí být nikterak užíváno. Spotřebitel má právo si zboží vyzkoušet s tím, že nesmí porušit ochranné pečetě a krycí fólie. Nedodrží-li stanovené podmínky, šlo by již o zboží, které nelze na základě směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku pro svůj charakter vrátit.

Zboží nesmí být nijak poškozené - zásilka musí být kompletní, tak jak byla převzata, tak musí být zaslána i zpět včetně příslušenství, návodu atd. Kupující je povinen prokázat uzavření kupní smlouvy, a to nejlépe dokladem o koupi zboží.

K zásilce přiložte vyplněný "Formulář odstoupení od kupní smlouvy", který je k dispozici ke stažení ve spodní části této stránky.

Doporučujeme zboží zasílat doporučeně prostřednictvím České pošty a pojištěné, nijak neručíme za ztrátu nebo poškození při cestě k nám.

Zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, takto zaslané zboží nebude z naší strany přijato.

Při splnění všech určených podmínek o vrácení zboží Vám zdarma zašleme peníze za zboží zpět převodem na Váš bankovní účet nebo složenkou na Vaši adresu (v tomto případě odečítáme manipulační poplatek a poštovné ve výši 50,- Kč). Prodávající je oprávněn dle § 53 občanského zákoníku odečíst z kupní ceny zboží, kterou musí kupujícímu uhradit zpět, oprávněné náklady související s odstoupením od smlouvy uzavřené na dálku.

Splatnost vrácené částky je 30 dnů od doručení projevu vůle od smlouvy odstoupit. Při nesplnění podmínek o vrácení zboží nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží Vám zašleme zpět na Vaše náklady.

XI. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

XII. Platnost obchodních podmínek

Obchodní podmínky jsou platné do vydání nových obchodních podmínek.

Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.1.2012 a nahrazují dosavadní obchodní podmínky.

Sdílení článku:
Soubor ve formátu application/pdf

Formulář odstoupení od kupní smlouvy

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 177KB | Počet stažení: 133x

Soubor ve formátu application/pdf

Reklamační protokol

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 737KB | Počet stažení: 353xKontaktní informace

ONLINE TRADING s.r.o.
Jedlová 495/6,
Havířov-Šumbark, 736 01
IČ: 29387655
DIČ: CZ29387655

 

Otevírací doba pro kontakt:
Pondělí - Pátek
9.00 - 16.00 hod.

 

Tel: 608 975 859
E-mail: info@kanclshop.cz

Více informací najdete zde

Akceptujeme tyto platební systémy

Druhy plateb v našem e-shopu:

  • dobírkou
  • kartou na dobírku
  • převodem